משרות

מנהל/ת יחידת נוער ילדים וצעירים

מנהל/ת יחידת נוער ילדים וצעירים

12/05/2019
מספר משרה: 
3240
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית יואב
תחום: 
חינוך והדרכה
ניהול
תאור תפקיד: 

מקום העבודה : מועצה אזורית יואב
הקף משרה: 100%
תחילת עבודה: מידית
כפיפות ניהולית: מנהל אשכולות יואב / מנכ"לית מועצה אזורית יואב
דרגה: עפ"י תואר וותק
תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית
תחומי אחריות:
קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לילדים ונוער ברשות
ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות .
ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות
איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה בהתאם להנחיות מנהל
חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית .
בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה
ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות :
א. איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה בהתאם להנחיות
מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית .
ב. בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל
חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית
ג. התווית המדיניות התקציבית לפעולות היחידה ובקרה אחר ביצועה .
ד. פרסום ושיווק היחידה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת .
ה. שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער .
ו. ניהול ואחריות על תנועות הנוער ביישוב .
ז. שיתופי פעולה עם פרויקטים רשותיים דוגמת " מצילה " ו " עיר ללא אלימות ".
ח. פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך .
ט. עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים .
י. פיתוח מנהיגות צעירה )כגון : מד " צים(.
יא. פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה .
ניהול עובדי יחידת הנוער:
א. גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות .
ב. הדרכה וקידום העובדים ביחידת הנוער .
ג. קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים .
ד. ניוד עובדים בהתאם לצורכי היחידה ובהתאם ל " חוקת העבודה ".
ה. פיקוח מעקב ובקרה על עבודת היחידה .
ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות:,
א. אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות .
ב. יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים
הבאים :
סדרי בחירתה של המועצה פרסום שמות חבריה מועדי כינוסה ומקום כינוסה סדרי
הכינוס של המועצה וארגון פעילותה סיוע בבניית תכנית עבודה שנתית .
ג. קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים לכל הפחות

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. ניהול צוותי עבודה.
ב. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ג. עבודה עם נוער.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
קורסים והכשרות מקצועיות: סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של 188 שעות
לפחות אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו. אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה
קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד
עברית ברמה גבוהה, ידע באנגלית
OFFICE יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה
ניסיון מקצועי :ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של- הוראה או הדרכה במערכת החינוך או
בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בתנועות הנוער בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת
החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה
ניסיון ניהולי :ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים
במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל תיכונית או-
במערכת ההשכלה הגבוהה
היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 
. מסוימים, תשס"א 2001-
לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 1969- עובד חינוך מחויב באישור העסקתו 
כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

את המסמכים לעיל יש להעביר לידי לילך פרסקו
lilach@yoav.org.il : במייל
עד לתאריך 26.05.2019
מועצה אזורית יואב ד.נ. שיקמים 7981601
או בפקס: 08-8500759
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך
הארגון נכון לבצע התאמות על מנת לשלב בתפקיד עובדים עם מוגבלות

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.