משרות

מנהל/ת מחלקת תחבורה והממונה על הבטיחות והגיהות

מנהל/ת מחלקת תחבורה והממונה על הבטיחות והגיהות

20/06/2019
מספר משרה: 
3391
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית שער הנגב
תחום: 
מגזר ציבורי
ניהול
תחבורה / רכב / מכונאות
תאור תפקיד: 

1. מנהל מחלקת תחבורה:
כללי: גיבוש, התווית וביצוע מדיניות המועצה בתחום התחבורה. עיקרי התפקיד:
1.1תכנון, ביצוע ובקרת תכניות תקציב ותכניות עבודה של מחלקת התחבורה.
1.2ניהול, פיקוח, הנחייה והפעלת צוות העובדים של המחלקה.
1.3תכנון ואחריות על מערך ההסעות של המועצה כולל שיבוץ נהגים וקבלנים.
1.4ניהול צי הרכב של המועצה והתאגידים ויישום הנהלים לשימוש ברכבים העומדים לרשות
המחלקות והעובדים.
1.5ניהול היערכות מערך התחבורה המועצתי לקראת ובעת חירום.
1.6כל נושא אחר בתחומי עיסוק מחלקת התחבורה אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות
המשרה.
2. ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית:
2.1וידוא הכנת תכנית לניהול הבטיחות.
2.2וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.
2.3וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי הרשות.
2.4פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית.
2.5מסירת מידע והדרכת עובדי הרשות.
2.6קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ.
2.7מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים.
2.8ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים.
2.9ריכוז פעולת ועדת בטיחות.
2.10קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה.
כפיפות ארגונית: מנכ"לית המועצה.

מסגרת העבודה:
היקף משרה: 100% משרה. 6 ימי עבודה בשבוע, שעות עבודה גמישות ולא שגרתיות בכל ימות השבוע.
מתח דרגות: דרוג מנהלי 8-10 / דרוג מח"ר 38-10 או בהתאם להשכלה.
תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות משמעותית.
* המשרה מאויישת בשלב זה והמינוי לתפקיד כפוף להחלטת בית הדין.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

1. השכלה והכשרה:
1.1בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה
ודומיהם.
או
1.2טכנאי או הנדסאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-
2012 .
או
1.3מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, כי הוא ראוי להיות ממונה על בטיחות, אף
שאין מתקיימות הוראות פסקה 1.1 או 1.2 , ובלבד שהינו בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת בהן, בעל ניסיון מקצועי בתחום הבטיחות והגיהות של 3 שנים לפחות, או אם נתקיימו
בו הוראות תקנה 15 . ובלבד שעומד בתנאי הסף לתפקיד מנהל מחלקת התחבורה.
1.4עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי,
במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר.
1.5קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה – דרגה D .
1.6השתלמות להסעת תלמידים, בהתאם לתקנה 84 לתקנות התעבורה.

2. ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומי העיסוק הרלוונטיים לתפקיד בהתאם למפורט לעיל:
2.1. עבור בעל תואר אקדמי: ארבע שנות ניסיון בתחום עיסוקי התחבורה ושנתיים לפחות בתחום
המקצוע שנלמד לאחר סיום לימודיו.
2.2. עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום עיסוקי התחבורה ו- 3 שנים לפחות בתחום
המקצוע שנלמד לאחר סיום לימודיו.
2.3. עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום עיסוקי התחבורה ו- 3 שנים לפחות בתחום המקצוע
שנלמד לאחר סיום לימודיו.

3. בעל אישור כשירות תקף לעיסוק כממונה בטיחות מאת מפקח עבודה ראשי.
4. יישומי המחשב: היכרות עם יישומי office .

5. דרישות נוספות:
5.1
. שפות: עברית ברמה שפת אם. אנגלית – יכולת קריאה והבנה.
5.2. רישום פלילי –
 היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15 ב לתקנות התעבורה.
 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים, תשס"א- 2001 .
5.3. יתרון לניסיון בתפקיד דומה ברשויות מקומיות.
5.4. יתרון לניסיון ניהולי והפעלת צוות עובדים.
5.5. ניידות עצמית.

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:
1. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
2. עבודה בחירום.
3. מתן מענה לצרכי ההנהלה והעובדים.
4. ניידות במסגרת העבודה.
כישורים אישיים נדרשים:
אמינות ומהימנות אישית, ייצוגיות, שירותיות, יכולת הובלה, יכולת קבלת החלטות, יכולת ניהול עובדים
והנעתם, יכולת עבודה בצוות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 7.7.19 בשעה 12:00
לידי כוכי פנקר בבניין המועצה או בדוא"ל: drushim@sng.org.il
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ואישורים המעידים על ניסיון,
את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או באתר המועצה תחת דרושים.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן
התאמה מקצועי.

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.